Page 4 - Layout (Annual Report UPNM 2021) NEW 1
P. 4

Sejarah Penubuhan

         . SEJARAH PENUBUHAN

         Sejarah Universiti Pertahanan Nasional  Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan
         Malaysia  (UPNM)   bermula   dengan perkhidmatan awam serta sektor swasta,
         penubuhan Akademi Tentera Malaysia terutama dalam bidang industri pertahanan
         (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi dan keselamatan negara.
         yang  bertanggungjawab    menjalankan  Di samping Pusat Asasi Pertahanan, UPNM
         program pengajian di peringkat Sarjana  telah menubuhkan empat buah fakulti iaitu
         Muda dan latihan ketenteraan kepada    Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan
         Pegawai   Kadet   Angkatan   Tentera  Teknologi Pertahanan, Fakulti Pengajian
         Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian   dan Pengurusan Pertahanan serta Fakulti
         diperluaskan melalui naik tarafnya sebagai  Perubatan dan Kesihatan Pertahanan.
         sebuah universiti yang diwartakan pada
         10 November 2006.               Program akademik yang ditawarkan di
                                fakulti-fakulti adalah setanding dengan
         Di  samping   memperolehi   kelayakan  Universiti Awam (UA) dalam dan luar
         profesional,  semua   Pegawai   Kadet  negara. Program-program ditawarkan oleh
         ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan   UPNM menarik minat bakal pelajar kerana
         mereka bakal berkhidmat dalam Tentera   ia melibatkan pengajian dalam bidang
         Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia  pertahanan dan keselamatan. Pengetahuan
         dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Manakala  dan kemahiran yang diperolehi boleh
         bagi pelajar awam yang bergraduat mereka   diaplikasi kepada pengurusan pertahanan
         bakal menceburi perkhidmatan beruniform  dan keselamatan negara, di samping dapat
         yang lain seperti Agensi Penguatkuasaan  diaplikasikan dalam sektor perindustrian
         Maritim Malaysia (APMM), Polis Diraja   yang berteraskan sains dan teknologi terkini.
         Malaysia (PDRM), Jabatan Kastam Diraja
                                         LAPORAN TAHUNAN 2020  3
                                  Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
   1   2   3   4   5   6   7   8   9