Laporan Tahunan UPNM 2020

32 Un i v e r s i t i P e r t a h a n a n Na s i o n a l Ma l a y s i a L A P O R A N T A H U N A N 2 0 2 0 Petunjuk dan Laporan Prestasi Utama (KPI) Menteri Bil. Sasaran 2020 Pencapaian 2020 Catatan Ulasan Petunjuk Prestasi Utama 9. 50 7 (PPS) 39 (NIEED) 1 (BPA) = 47 orang Tercapai hanya 94%. KPI ini telah mencapai sebanyak 94% daripada sasaran tahunan. Pelajar antarabangsa UPNM perlu disaring oleh Bahagian Risik Tentera kerana UPNM berada di dalam Kem Tentera yang memerlukan tapisan keselamatan yang tinggi. Bilangan pelajar antarabangsa di universiti: (i) bilangan pelajar antarabangsa; dan (ii) bilangan pelajar antarabangsa pascasiswazah. Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Pada tahun 2020, UPNM telah menunjukkan perkembangan yang baik dan jelas dirumuskan dalam Ministerial Performance Indicator (MPi). Terdapat Sembilan tunjang utama dalam petunjuk prestasi utama ini yang dapat digariskan seperti berikut: Peningkatan ketara dicatatkan untuk graduan bekerja di UPNM iaitu pada kadar 95% sekaligus meletakkan kedudukan UPNM sebagai yang tertinggi dikalangan Univerisiti Awam (UA). Di peringkat penerbitan pula, universiti telah melonjakkan kadar pencapaian ke 1.05 penerbitan iaitu melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Seterusnya, universiti juga telah berjaya mencapai sasaran jumlah sitasi pada kadar 11.06 sitasi melebihi jumlah sasaran. Selain itu, UPNM telah mencatat 14.15 % penjanaan pendapatan dalam prestasi (MPi) untuk penjanaan pendapatan sendiri berbanding dengan jumlah perbelanjaan mengurus. Peratus keciciran pelajar berdasarkan peringkat pengajian di universiti juga dilihat berjaya ditingkatkan melepasi sasaran iaitu untuk peringkat Sarjana Muda adalah pada kadar 8.2%, peringkat Sarjana pula adalah pada kadar 13% dan peringkat PhD adalah pada kadar 9%. Peratus pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dalam masa yang ditetapkan (iGoT) di universiti di peringkat Sarjana Muda ialah pada kadar 88.3% melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Manakala bagi Sarjana pula berjaya mencapai sasaran pada kadar 72% dan PhD adalah pada kadar 45% jauh melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu kadar bilangan pelajar antarabangsa di universiti telahmencapai 94% yang terdiri daripada tujuh orang pelajar Pusat Pengajian Siswazah dan 39 orang pelajar Institut Pengajian Pengurusan Eksekutif UPNM (NIEEd) serta seorang daripada Bahagian Pengurusan Akademik (BPA). Manakala dua petunjuk prestasi bagi penarafan QS World Ranking and Rating tidak berkaitan dan belum terlibat lagi di peringkat UPNM. Namun, perbincangan dan proses awalan sedang dilaksanakan oleh FPJB baharu iaitu Pejabat Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi). Layout (Annual Report UPNM 2020).indd 32 07/03/2022 11:44 AM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz